kitchen-icon

המטבח הוא לב לבו של הבית, הוא המרחב המשותף לכל בני הבית, הוא המקום בו רוחשים הדברים, מתבשלים סיפורים ומסורות ומנהגים עוברים בו מדור לדור. הרבה רגעים מיוחדים נרקמים במטבח והם אלו היוצרים את החוויה. לכן, מקפיד עדי חליפה נגרות עילית (לשעבר "עדי וארז נגרים") על תכנון נכון ומושקע של המטבח. גם המטבחים המשוכללים והמתקדמים ביותר שואבים את השראתם ממקומות ומזמנים אחרים.

דילוג לתוכן